10 หมวกนักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ

Posted in Management, Training Course

Facebook Twitter Email

10 Hats problem solving decision making Cover 3

468 ad