บริหารนวัตกรรมด้วยการคิดเชิงบูรณาการ (Innovation-focused integrative thinking)

Posted in Management, Training Course

Facebook Twitter Email

Innovation integrative thinking Cover 1

468 ad