เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

Posted in Management, Training Course

Facebook Twitter Email

Positive change Persuasion Cover 3

468 ad