ปั้นสมอง…สร้างนักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

Posted in Management, Training Course

Facebook Twitter Email

Problem solving creative analysis Cover 3

468 ad