สร้างทีมขีดสมรรถนะสูง…ด้วยผู้นำสไตล์ 4S

Posted in Management, Training Course

Facebook Twitter Email

Leadership & High performance Team Cover 4

468 ad