บริหารความขัดแย้งเชิงรุุก…ด้วยอัจฉริยะสนทนา (Conflict management)

Posted in Management, Training Course

Facebook Twitter Email

Conflict mx C-IQ Cover 7

468 ad