เจรจาต่อรองเพื่อได้ใจได้งาน…ด้วยอัจฉริยะสนทนา (Smart Negotiation)

Posted in Training Course

Facebook Twitter Email

Negotiation Cover 3

468 ad