ถอดรหัส 7Habits…กุญแจสร้างทีมแห่งประสิทธิผล

Posted in Management, Training Course

Facebook Twitter Email

หลักสูตร 7 Habits: ถอดรหัส 7Habits…กุญแจสร้างทีมแห่งประสิทธิผล

Workshop 2 วัน : 0900-1600

ดร. นพ.ยุทธนา ภาระนันท์. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา & การบริหารองค์กร. Yparanan@gmail.com

 1. เหตุผล & ความท้าทาย

บรรยากาศการทำงานช่วงที่ผ่านมา ท่านพบเหตุการณ์ & ความต้องการอะไรบ้างต่อไปนี้?…

 1. ขาดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ชอบเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำทุกวันนี้เรียกว่าทุ่มเทแล้ว ไม่มองแบบเชิงรุก
 2. ขาดการคิดต่อยอด คิดริเริ่มในสิ่งที่ทำ
 3. ทัศนคติในการทำงานมักมองแต่ปัญหา ทุกโปรเจคที่มอบหมาย รู้สึกแต่ว่ายาก
 4. มีงานเร่ง งานด่วน เข้ามาตลอด ทำให้เครียดเกิน

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้…

 1. วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและพัฒนาการทำงานเป็นทีม ด้วยบุคลิกและเทคนิคของ 7 Habits: 7 อุปนิสัยแห่งผู้มีประสิทธิผลสูง โดยมุ่งตอบโจทย์ 9 ประการ ได้แก่…

 1. จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมด้วย 7 Habits: 7 อุปนิสัยแห่งผู้มีประสิทธิผลสูง ทำอย่างไร?
 2. จะสร้างความสนิทสนมไว้วางใจ ลดช่องว่างระหว่างกัน ช่วยให้ทำงานเข้ากันได้ง่ายๆ ทำอย่างไร?
 3. จะฝึกให้ทุกคนระดมพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างไร?
 4. แม้ภาระงานจะมาก แต่ก็สามารถจัดลำดับความสำคัญ งาน-ครอบครัว-ชีวิตส่วนตัว สอดคล้องไปในทิศเดียวกันได้อย่างสมดุล จะทำได้อย่างไร?
 5. จะช่วยกันกำหนดเป้าหมายในการทำงาน & พิชิตปัญหาอุปสรรค ได้อย่างมีพลัง ทำได้อย่างไร?
 6. จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า ทำได้อย่างไร?
 7. จะช่วยให้ทุกคนมีพลังกาย พลังใจที่กระตือรือร้นสนุกกับการทำงานร่วมกัน ได้อย่างไร?
 8. จะสื่อสารอย่างไร เพื่อประสานพลังในการแก้ไขปัญหาวิกฤต อย่างได้ผลทันเวลา?
 9. ท่ามกลางความแตกต่าง & แรงกดดัน จะคลี่คลายอารมณ์และประสานพลัง ได้อย่างไร?
 1. กำหนดการ & เนื้อหา

วันแรก                  7 อุปนิสัยแห่งผู้มีประสิทธิผลสูง & ทีมขีดสมรรถนะสูง (High Performance Team)

09.00 – 10.30 น.     เข้าใจภาพรวม 7 Habits: 7 อุปนิสัยแห่งผู้มีประสิทธิผลสูง & ทีมขีดสมรรถนะสูง

 • – 10 คุณสมบัติแห่ง 7 Habits: แบบสำรวจตนเอง
 • – 7Habits กับ การเจริญก้าวหน้าของชีวิตการทำงาน (Maturity Continuum)
 • – 7Habits กับ การมองในภาพรวม (Overview): นิยาม & หลักการสำคัญ
 • – Private victory (เพิ่มประสิทธิผลระดับบุคคล): Habit 1-3
 • – Public victory (เพิ่มประสิทธิผลระดับทีม): Habit 4-6
 • – Sustainable victory (เพิ่มประสิทธิผลให้ยั่งยืน): Habit 7
 • – A TEAM…5 องค์ประกอบแห่งทีมขีดสมรรถนะสูง (High Performance Team)
 • – กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The next spy”…เพื่อ Ice breaking
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจคุณสมบัติผู้มีประสิทธิผลสูง” สไตล์ 7 Habits

10.30 – 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.     พัฒนา 7 Habits : ระดับพึ่งพาซึ่งกันและกัน & Public victory…อุปนิสัยที่ 5 & 6 และพลังทีมด้านการสื่อสารสัมพันธ์ (Association) ผ่านการสร้างความไว้วางใจ

 • – TRUST…5 คุณสมบัติแห่งบุคคลที่น่าเชื่อถือ (Trustworthy people)
 • – 2 Case study…บทพิสูจน์การสนทนาที่น่าประทับบใจ
 • – ABC…เคล็ดวิชาพูดคุยสนุกทุกโอกาส
 • – 6 Face emotion…อ่านภาษากาย รู้ภาษาใจ
 • – 17 ข้อสังเกตเพื่อการพูดคุยสนุกทุกโอกาส
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3 in 1”…เพื่อเข้าใจความสำคัญของสัมพันธภาพ & การสร้างความไว้วางใจต่อกัน
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คุยเพลินได้เพื่อน” สไตล์ ABC

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.    พัฒนา 7 Habits : ระดับพึ่งพาซึ่งกันและกัน & Public victory…อุปนิสัยที่ 6 & พลังทีมด้านวิธีคิด (Thinking style) ผ่านการระดมสมองอย่างสร้างสรรค์

 • – A&B…กุญแจไขพลังสมอง 2 ซีกเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
 • – SOLVE…5 คำถามกระตุ้นสมองซีกขวาสไตล์มุ่งทางออก
 • – 3C…กติกาเพื่อไขพลังสมองซีกขวาด้วยการระดมสมอง
 • – 3ท.…เคล็ดลับพิชิตปัญหาแบบเห็นผลเร็ว (Quick win)
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Prison escape riddle”…เพื่อเข้าใจการทำงานร่วมกันของสมอง 2 ซีก
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ระดมสมองมุ่งทางออก” สไตล์ SOLVE

14.45 – 16.00 น.    พัฒนา 7 Habits : ระดับพึ่งตนเอง & Private victory…อุปนิสัยที่ 3 & พลังทีมด้านภาวะผู้นำมุ่งคน & มุ่งผลลัพธ์ ผ่านการบริหารเวลา

 • – 10 กับดักเวลา (Time Management Mistakes)
 • – TIME…4 เคล็ดวิชาบริหารเวลาตามอย่าง CEO
 • – 30% …สูตรลับจัดตารางเวลาให้สมดุล 3 Life (Scheduling)
 • – 2E…รหัสลับเปิดหน้าต่าง 4 บานเพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างมืออาชีพ (Prioritizing)
 • – 4Q…สุดยอดคำถามเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Wanted”…เพื่อตระหนักความสำคัญของการจดจ่อกับการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “บริหารเวลาอย่างสมดุล” สไตล์ TIME
 • – สรุปรวบยอดเนื้อหาสำคัญ
 • – ปฏิบัติการ “สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้” สไตล์ 3A

วันที่สอง                7 อุปนิสัยแห่งผู้มีประสิทธิผลสูง & การทำงานเป็นทีมแบบเชิงรุก (Proactive team)

09.00 – 10.30 น.     เข้าใจภาพรวม การทำงานแบบเชิงรุก (Proactive behavior)

 • – 8 คุณสมบัติแห่งการบริหาร & ปฏิบัติการเชิงรุกสู่ความสำเร็จ (Be Proactive)
 • – ถอดรหัส 3I…กุญแจ 3 ดอกเพื่อการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์
 • – 7 Habits กับ การทำงานเชิงรุก ในยุค 4.0
 • – กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Lessons from Movies” …เพื่อตระหนักคุณค่าของการทำงานเชิงรุก
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจบุคลิกทำงานเชิงรุก” สไตล์ 3I

10.30 – 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.     พัฒนา 7 Habits : ระดับพึ่งตนเอง & Private victory…อุปนิสัยที่ 2 และการทำงานเชิงรุกด้าน I see future ผ่านการตั้งเป้าหมายร่วมกัน

 • – จินตนาการสร้างคุณค่า: กรณีศึกษา Steve Jobs
 • – 4ช…บทพิสูจน์เป้าหมายที่ทรงพลัง
 • – SMARTER…7 เคล็ดลับสร้างฝันให้เป็นจริง
 • – 3R…เคล็ดลับเติมเต็มรางวัลที่ใครๆ ก็อยากได้ (Extrinsic Reward)
 • – 4E…ปัจจัยขับเคลื่อนสู่ฝันที่เป็นจริง
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “12 Signs”…เพื่อกระตุ้นพลังแห่งจินตนาการ
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ตั้งเป้าทรงพลัง” สไตล์ SMARTER

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.45 น.    พัฒนา 7 Habits : ระดับพึ่งตนเอง & Sustainable victory…อุปนิสัยที่ 7 และการทำงานเชิงรุกด้าน Initiativeผ่านการคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 • – 3R…เคล็ดวิชาคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีไหวพริบ
 • – 3F…กุญแจไขความลับความต้องการของลูกค้า
 • – 3R + 4M = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์
 • – SHARP…5 บุคลิกแห่งนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีไหวพริบ
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Inspirational story”…เพื่อฝึกการคิดสร้างสรรค์ผ่านวิธีคิดแบบเชื่อมโยง
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดไวไหวพริบ สไตล์ 3R

13.45 – 14.15 น.    พัฒนา 7 Habits : ระดับพึ่งตนเอง & Sustainable victory…อุปนิสัยที่ 7 และการทำงานเชิงรุกด้าน Initiative ผ่านการบริหารสมอง

 • – 2S…ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก
 • – ปริศนา 3H…ความลับกระตุ้นพลังสมองด้วยเสียงหัวเราะ
 • – CWM: Cross-Wheel Movement…เคล็ดลับการเคลื่อนไหวกายเพิ่มพลังสมอง
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3 Hand-Brain Exercise”…เพื่อฝึกสมอง 2 ซีกด้วย 2 มือ
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “หัวเราะบริหารสมอง” สไตล์ 3H

14.15 – 14.45 น.    พัฒนา 7 Habits : ระดับพึ่งพาซึ่งกันและกัน & Public victory…อุปนิสัยที่ 6 และการทำงานเชิงรุกด้าน Influence ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 • – 4 พูด…อุปสรรคการสื่อสารที่ต้องรู้เท่าทัน
 • – 10 หลุมดำบั่นทอนประสิทธิภาพการสื่อสารแก้ปัญหาในองค์กร
 • – HoRenSo…3 กฎทองคำแห่งกระบวนการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
 • – 12 ข้อสังเกตเพื่อสื่อสารสร้างผลลัพธ์ สไตล์ HoRenSo
 • – 5T…สุดยอดบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร
 • – กรณีศึกษา CEO & เจ้าของกิจการ จากหลากหลายองค์กร: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Secret word”…เพื่อตระหนักถึงความยากง่ายของการสื่อสาร
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สื่อสารสร้างผลลัพธ์” สไตล์ HoRenSo

14.45 – 15.00 น.     รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.     พัฒนา 7 Habits : ระดับพึ่งพาซึ่งกันและกัน & Public victory…อุปนิสัยที่ 4 – 6 ผ่านการคิดอย่างยืดหยุ่น & การทำงานเชิงรุกด้าน Influence

 • – 3E Empathy…หัวใจแห่งการยืดหยุ่นทางความคิด (Thinking Flexibility)
 • – 2C…กุญแจคลี่คลายความขัดแย้งสู่การประสานพลัง (Collaboration)
 • – MERGE…5 เคล็ดลับสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ
 • – สรุปรวบยอดเนื้อหาสำคัญ
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3E Music therapy with NLP”…เพื่อเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งด้วยภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ใจเขาใจเรา” สไตล์ 3E
 • – ปฏิบัติการ “สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้” สไตล์ 3A

หมายเหตุ: เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

 1. รูปแบบการฝึกอบรม

70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

 1. กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้ปฏิบัติงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป, ผู้บริหารระดับกลาง-ระดับสูง ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป
 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ขีดความสามารถด้าน 7 Habits & การทำงานเป็นทีม ซึ่งช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างทันที ประกอบด้วย

 • 9 ทักษะเทคนิคที่พร้อมใช้ ได้แก่…เทคนิคตั้งเป้าทรงพลัง, เทคนิคจัดลำดับ, เทคนิคบริหารเวลา, เทคนิคหัวเราะบริหารสมอง, เทคนิคสนทนาน่าประทับใจ, เทคนิคสื่อสารสร้างผลลัพธ์, เทคนิคระดมสมองมุ่งทางออก,  เทคนิคคิดไวไหวพริบ, เทคนิคใจเขาใจเรา
 • 9 บุคลิกนิสัย & ทัศนคติวิธีคิด ได้แก่… 10 คุณสมบัติแห่ง 7 Habits, TRUST…5 คุณสมบัติแห่งบุคคลที่น่าเชื่อถือ (Trustworthy people), 17 ข้อสังเกตเพื่อการพูดคุยสนุกทุกโอกาส, A&B…กุญแจไขพลังสมอง 2 ซีกเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา, 10 กับดักเวลา (Time Management Mistakes), 3I…กุญแจ 3 ดอกเพื่อการทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์, 4ช…บทพิสูจน์เป้าหมายที่ทรงพลัง, 5T…สุดยอดบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร, 3E Empathy…หัวใจแห่งการยืดหยุ่นทางความคิด (Thinking Flexibility)

6.2. ขีดความสามารถรองรับ ยุค 4.0 ซึ่งช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

 • หมวด เก่งคิด (Conceptual competency) ได้แก่…การคิดแก้ปัญหา, การคิดเชิงสร้างสรรค์, การเรียนรู้สิ่งใหม่ และ เพิ่มความเก่งให้หลากหลายอยู่เสมอ
 • หมวด เก่งคน (Human competency) ได้แก่…การสร้าง และ รักษาสัมพันธภาพ, การประสานพลัง และ ทำงานเป็นทีม, การสื่อสาร และ ปรับตัวท่ามกลางความหลากหลาย 
 1. ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร

ออกแบบให้ตอบโจทย์     วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง  มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนระดับขีดความสามารถซึ่งเป็น 8 เท่าของความรู้

————-

 

 

 

 

468 ad