โค้ชทวีปัญญา…กุญแจสร้างคน & ทีมให้สุดยอด ยุค 4.0

Posted in Management, Training Course

Facebook Twitter Email

หลักสูตร Coaching 4.0: โค้ชทวีปัญญา…กุญแจสร้างคน & ทีมให้สุดยอด ยุค 4.0

Workshop 1 วัน : 0900-1600

ดร. นพ.ยุทธนา ภาระนันท์. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา & การบริหารองค์กร. Yparanan@gmail.com

 1. เหตุผล & ความท้าทาย

บรรยากาศการทำงานช่วงที่ผ่านมา ท่านพบเหตุการณ์ & ความต้องการอะไรบ้างต่อไปนี้?…

 1. ทีมงานที่อาวุโสกว่า ไม่ฟังใครง่ายๆ จะตักเตือน ว่ากล่าว ยังไง?
 2. เคยแนะนำ สอนบอกไปแล้ว ก็แก้ไขได้ผลดีตอนแรกๆ แต่ไม่นานก็เหมือนเดิม
 3. บางคนมักมองแง่ลบ ต้านค้านขัดแย้งกับผู้อื่นอยู่บ่อยๆ จะโค้ชสอนเพื่อปรับพฤติกรรมนี้อย่างไร?

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้…

 1. วัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจและพัฒนาบุคลิกและเทคนิคในการสอนงาน (Coaching & Feedback) ด้วยมันสมองอันเป็นการจุดไฟและความเก่ง (Motivation & Intelligence) ให้ทีมงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่…

 1. จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการสอนงาน (Coaching) และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavior change) ผู้ร่วมงานในยุค 0 ทำอย่างไร?
 2. จะสังเกตจุดเด่น, จุดอ่อน ของทีมงานและวางแผนเพื่อสอนงานอย่างได้ผล& เข้าอกเข้าใจ ทำอย่างไร?
 3. ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย จะประสานพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างไร?
 4. จะสื่อสารให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมอย่างได้ผลเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ทำอย่างไร?
 5. จะช่วยผ่อนคลาย รับมือกับอารมณ์เชิงลบและคิดออก พร้อมสู้ปัญหาต่างๆ ทำได้อย่างไร?
 1. กำหนดการ & เนื้อหา

09.00 – 10.30 น.     เข้าใจภาพรวม การสอนงาน (Coaching & Feedback) ด้วยมันสมอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0

 • – 10 คุณสมบัติแห่งโค้ชทวีปัญญา (Multiplier Coach)
 • – ถอดรหัส Brain…5 ความลับแห่งโค้ชทวีปัญญากับยุค 4.0
 • – วงจร COACH…5 ขั้นตอนแห่งการสอนงาน (Coaching & Mentoring) ที่มีประสิทธิภาพ
 • – ไขปริศนา TEA…3 ความจริงแห่งการโค้ชเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างได้ผล
 • – 5532…สูตรสำเร็จแห่ง High Performance Coaching
 • – กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The next spy”…เพื่อ Ice breaking
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจบุคลิกโค้ชทวีปัญญา” สไตล์ Brain

10.30 – 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.     พัฒนาการสอนงานด้าน การปลูกฝังความรับผิดชอบ (Responsibility)  ผ่านการตั้งเป้าหมาย & วางแผนร่วมกัน และการตรวจแนะนำ-ให้กำลังใจ

 • – Competency-gap assessment… บันไดขั้นแรกเพื่อวิเคราะห์ & วางแผนการโค้ชอย่างมืออาชีพ
 • – PLAN… 4 ขั้นตอนเพื่อวางแผนการสอนงานอย่างมีประสิทธิผล
 • – 5 เคล็ดลับเพื่อการมอบหมายติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective delegation)
 • – ABCD…4 อุปสรรคใหญ่แห่งการสื่อสารที่ต้องรู้เท่าทัน
 • – 3E Empathy…หัวใจแห่งการยืดหยุ่นทางความคิด (Thinking Flexibility)
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The Zoo”…เพื่อตระหนักถึงมุมมองแห่งโค้ชที่ดี
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “วิเคราะห์-วางแผนสอนงาน” สไตล์ PLAN
 • 12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.    พัฒนาการสอนงานด้าน เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสุดๆ (Arouse thinking) & ตัดสินใจด้วยการอภิปราย (Idea debating) ผ่านการระดมสมองอย่างสร้างสรรค์

 • – A&B…กุญแจไขพลังสมอง 2 ซีกเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
 • – SOLVE…5 คำถามกระตุ้นสมองซีกขวาแบบ Einstein model
 • – 3C…กติกาเพื่อไขพลังสมองซีกขวาด้วยการระดมสมอง
 • – 3ท.…เคล็ดลับพิชิตปัญหาแบบเห็นผลเร็ว (Quick win)
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Prison escape riddle”…เพื่อเข้าใจการทำงานร่วมกันของสมอง 2 ซีก
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ระดมสมองมุ่งทางออก” สไตล์ SOLVE

14.00 – 14.45 น.    พัฒนาการสอนงานด้าน ดึงดูดคนเก่ง & ปลดปล่อยศักยภาพ (Bonding)  ผ่าน Feedback แบบมีส่วนร่วม

 • – ABCD…สุดยอดเทคนิคแห่งการชี้แนะเชิงบวกเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
 • – BLAME…5 หลุมดำที่โค้ชต้องรู้เท่าทัน
 • – 2C…ความลับ 2 ขั้วการตักเตือนที่มักถูกมองข้าม
 • – Steve Jobs’ Quote: กรณีศึกษา การพัฒนาทีมด้วย ABCD
 • – 10 แนวทางเพื่อการให้ข้อชี้แนะเชิงบวก
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3 Alignment”…เพื่อตระหนักความสำคัญในการทำงานที่สอดคล้องกัน
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ชี้แนะเชิงบวก” สไตล์ ABCD

14.45 – 15.00 น.     รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.     พัฒนาการสอนงานด้าน ดึงดูดคนเก่ง (Bonding)  ผ่านบุคลิก High EQ

 • – 7 สัญญาณเตือนบ่งชี้อารมณ์เชิงลบ
 • – รู้เท่าทัน 20 อารมณ์เชิงลบ…เพื่อคลายปมปริศนาด้วยดนตรีบำบัด
 • – FEEL…รหัสลับปรับอารมณ์ให้นิ่งดั่งพลิกฝ่ามือ
 • – 3S…ความลับ 3 ชั้นของการโปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ (NLP)
 • – 18 เคล็ดลับพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 • – สรุปสาระสำคัญ วันนี้
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อพลิกอารมณ์ให้เป็นบวกด้วยภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “พลิกอารมณ์ให้เป็นบวก” สไตล์ FEEL
 • – ปฏิบัติการ “สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้” สไตล์ 3A

หมายเหตุ: เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

 1. รูปแบบการฝึกอบรม

70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

 1. กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน
 • ผู้บริหาร
 • ผู้บริหารระดับกลาง-ระดับสูง
 • ผู้สนใจทั่วไป

 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ขีดความสามารถด้านการสอนงาน (Coaching) ซึ่งช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างทันที ประกอบด้วย

 • 5 ทักษะเทคนิคที่พร้อมใช้ ได้แก่…เทคนิค “สำรวจบุคลิกโค้ชทวีปัญญา” สไตล์ Brain, เทคนิค “วิเคราะห์-วางแผนสอนงาน” สไตล์ PLAN, เทคนิค “ระดมสมองมุ่งทางออก” สไตล์ SOLVE, เทคนิค “ชี้แนะเชิงบวก” สไตล์ ABCD, เทคนิค “พลิกอารมณ์ให้เป็นบวก” สไตล์ FEEL
 • 10 บุคลิกนิสัย & ทัศนคติวิธีคิด ได้แก่… 10 คุณสมบัติแห่งโค้ชทวีปัญญา (Multiplier Coach), วงจร COACH…5 ขั้นตอนแห่งการสอนงาน (Coaching & Mentoring) ที่มีประสิทธิภาพ, TEA…3 ความจริงแห่งการโค้ชเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างได้ผล, 5532…สูตรสำเร็จแห่ง High Performance Coaching, Competency-gap assessment… บันไดขั้นแรกเพื่อวิเคราะห์ & วางแผนการโค้ชอย่างมืออาชีพ, 5 เคล็ดลับเพื่อการมอบหมายติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective delegation), A&B…กุญแจไขพลังสมอง 2 ซีกเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา, 3C…กติกาเพื่อไขพลังสมองซีกขวาด้วยการระดมสมอง, 2C…ความลับ 2 ขั้วการตักเตือนที่มักถูกมองข้าม, 10 แนวทางเพื่อการให้ข้อชี้แนะเชิงบวก, 7 สัญญาณเตือนบ่งชี้อารมณ์เชิงลบ, 18 เคล็ดลับพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

6.2. ขีดความสามารถรองรับยุค 4.0 ซึ่งช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

 • หมวด เก่งคิด (Conceptual competency) ได้แก่…การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์, การคิดเชิงวิเคราะห์ และ ประมวลผล, , การเรียนรู้สิ่งใหม่ และ เพิ่มความเก่งให้หลากหลายอยู่เสมอ
 • หมวด เก่งคน (Human competency) ได้แก่…การสร้าง และ รักษาสัมพันธภาพ, การประสานพลัง และ ทำงานเป็นทีม, การสื่อสาร และ ปรับตัวท่ามกลางความหลากหลาย 
 1. ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร

ออกแบบให้ตอบโจทย์     วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง  มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนระดับขีดความสามารถซึ่งเป็น 8 เท่าของความรู้

————-

468 ad