เพิ่มยอดขายให้เหนือชั้น…ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Sales Mastery)

Posted in Management, Training Course

Facebook Twitter Email

หลักสูตร Sales mastery: เพิ่มยอดขายให้เหนือชั้น…ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

Workshop 1 วัน : 0900-1600

ดร. นพ.ยุทธนา ภาระนันท์. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษา & การบริหารองค์กร

 1. เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)

บรรยากาศการทำงานช่วงที่ผ่านมา ท่านพบเหตุการณ์ & ความต้องการอะไรบ้างต่อไปนี้?…

 1. อยากให้สังเกตพฤติกรรมลูกค้าเป็น เพื่อนำเสนอขายได้ตรงความต้องการ
 2. ขายสินค้ายังไง ให้สามารถต่อยอดได้มากกว่าเดิม
 3. บางคนแนะนำสินค้าได้ แต่ปิดการขายไม่เป็น
 4. อยากให้ทีมขาย ไม่ท้อง่าย คิดบวก มุ่งมั่นเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ แม้เจอข้อวิจารณ์ร้องเรียน

ร่วมกันค้นหาทางออกด้วยจิตวิทยาเชิงบวกผ่านหลักสูตรนี้…

 1. วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและพัฒนาบุคลิกและเทคนิคในการขายด้วยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่…

 1. จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญและเห็นแนวทางในการเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ทำอย่างไร?
 2. จะสร้างความประทับใจแรกพบ ไว้วางใจ ช่วยให้พูดคุยกันอย่างเปิดใจ ทำได้อย่างไร?
 3. สื่อสารอย่างไร ให้สินค้าหรือบริการของเรา เป็นที่ต้องการของลูกค้า?
 4. อยากให้ลูกค้าเห็นคุณประโยชน์สินค้าหรือบริการและตัดสินใจซื้อ จะสื่อสารอย่างไร?
 5. จะเข้าใจอารมณ์ ความต้องการ ผ่านข้อวิจารณ์ตำหนิของลูกค้า ได้อย่างไร?
 1. กำหนดการ & เนื้อหา (Content)

09.00 – 10.30 น.     เข้าใจภาพรวม บุคลิกและเทคนิคในการขาย ด้วยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Sales mastery)

 • – 10 คุณสมบัติแห่งนักขายที่ประสบความสำเร็จ  (Successful Selling)
 • – ถอดรหัส 4D…วงจรการขายที่ประสบความสำเร็จ
 • – 7 Steps…บันได 7 ขั้นสู่การเพิ่มยอดขายที่ยั่งยืน
 • – 5P…ความลับแห่งการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ยุค Digital
 • – กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The next spy”…เพื่อ Ice breaking
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจคุณสมบัตินักขายที่ประสบความสำเร็จ” สไตล์ 4D

10.30 – 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.     พัฒนาการขายด้าน การสร้างความไว้วางใจ

 • – TRUST…5 คุณสมบัติแห่งบุคคลที่น่าเชื่อถือ (Trustworthy people)
 • – 2 Case study…บทพิสูจน์การสนทนาที่น่าประทับบใจ
 • – 3A…เคล็ดลับการพูดคุยสร้างความประทับใจทุกโอกาส
 • – 6 Face emotion…อ่านภาษากาย รู้ภาษาใจ
 • – 10 เคล็ดลับสร้างความประทับใจแรกพบ
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3 in 1”…เพื่อเข้าใจความสำคัญของสัมพันธภาพ & การสร้างความไว้วางใจต่อกัน
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สนทนาน่าประทับใจ” สไตล์ 3A

12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.    พัฒนาการขายด้าน เข้าใจความต้องการของลูกค้า

 • – 12 สัญญาณบ่งชี้  “ดูก่อน VS ซื้อแน่”
 • – 12 ข้อสังเกตแห่งการขายที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-focused selling)
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด: “The Detective”…เพื่อตระหนักความสำคัญในการสังเกตพฤติกรรมลูกค้า
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ถามนำ” สไตล์ 3ถาม
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ฟังเป็น”  สไตล์  3ช

14.00 – 14.45 น.    พัฒนาการขายด้าน นำเสนออย่างโดดเด่น & ตอบโจทย์ & ปิดการขายอย่างถูกจังหวะ

 • – 7C…เคล็ดลับ “พูด-เขียน” ทรงพลัง เพื่อการขาย
 • – BUY…3  ขั้นตอนแห่งการเสนอขายที่อย่างมืออาชีพ
 • – CLOSE…5 แนวทางการสื่อสารเพื่อปิดการขาย
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด: “Secret word”…เพื่อตระหนักถึงความยากง่ายของการสื่อสาร
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “เสนอขายโดนใจ” สไตล์ BUY
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ปิดการขาย” สไตล์ CLOSE

14.45 – 15.00 น.     รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.     พัฒนาการขายด้าน เข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อพลิกสถานการณ์ให้เป็นบวก

 • – 3F…กุญแจไขความลับความต้องการของลูกค้า
 • – ถอดรหัส 3E…ไขความลับในการอ่านใจคน
 • – MERGE…5 เคล็ดลับสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ
 • – สรุปสาระสำคัญ วันนี้
 • – กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งด้วยภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก
 • – กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “อ่านใจ”…สไตล์ 3E
 • – ปฏิบัติการ “สรุปข้อเรียนรู้” สไตล์ 3A

หมายเหตุ: เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

 1. รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)

70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

 1. กลุ่มเป้าหมาย (Target group)
 • พนักงานขาย, หัวหน้างาน, ผู้สนใจทั่วไป

 6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ขีดความสามารถด้านการขาย ซึ่งช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างทันที ประกอบด้วย

 • 7 ทักษะเทคนิคที่พร้อมใช้ ได้แก่…เทคนิค สำรวจคุณสมบัตินักขายที่ประสบความสำเร็จ, เทคนิค สนทนาน่าประทับใจ, เทคนิค ถามนำ, เทคนิค ฟังเป็น, เทคนิค เสนอขายโดนใจ, เทคนิค ปิดการขาย, เทคนิค อ่านใจ
 • 6 บุคลิกนิสัย & ทัศนคติวิธีคิด ได้แก่…10 คุณสมบัติแห่งนักขายที่ประสบความสำเร็จ, บันได 7 ขั้นสู่การเพิ่มยอดขายที่ยั่งยืน, 5P…ความลับแห่งการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ยุค Digital, TRUST…5 คุณสมบัติแห่งบุคคลที่น่าเชื่อถือ, 12 สัญญาณบ่งชี้ “ดูก่อน VS ซื้อแน่”, 3F…กุญแจไขความลับความต้องการของลูกค้า

6.2. ขีดความสามารถรองรับ ยุค 4.0 ซึ่งช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

 • หมวด เก่งคิด (Conceptual competency) ได้แก่…การเรียนรู้สิ่งใหม่ และ เพิ่มความเก่งให้หลากหลายอยู่เสมอ
 • หมวด เก่งคน (Human competency) ได้แก่…การสร้าง และ รักษาสัมพันธภาพ, การสื่อสาร และ ปรับตัวท่ามกลางความหลากหลาย 
 1. ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร (Outstanding Difference)

ออกแบบให้ตอบโจทย์     วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง  มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนระดับขีดความสามารถซึ่งเป็น 8 เท่าของความรู้

————-

 

 

 

 

468 ad