มาระโก 1-10 & ถามกระตุกคิด Ask

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

คนฉลาด รู้ว่าจะตอบอย่างไร คนมีปัญญา รู้ว่าจะถามอย่างไร…แล้วฉันล่ะรู้อะไร? มาฝึกฝนด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด & Bible project & Bible story & กรณีศึกษา

468 ad