นวัตกรรมหัวใจบริการ

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมหัวใจบริการ ขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 โดย ดร. นพ. ยุทธนา ภาระนันท์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจคณะเจ้าหน้าที่ร่วมอบรมในครั้งนี้ รวม 40 ท่าน ณ ห้องประชุม R114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล ศาลายา

468 ad