การพัฒนานักบริหารระดับสูง

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

         สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 4 โดย ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การสร้างเครือข่ายการบริหาร” โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 32 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552

468 ad