“อัจฉริยะบริหารได้…ไขพลัง เพิ่มผลผลิต”

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551 บริษัท How are you จำกัด ผู้นำการฝึกอบรมแบบ Positive Training+ ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “อัจฉริยะบริหารได้…ไขพลัง เพิ่มผลผลิต”
(7Q-Energized Personal Productivity) ณ รร. แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ห้องอัมรินทร์ โดยดร.นพ. ยุทธนา ภาระนันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาด้านการบริหารองค์กร ในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้สำรวจ พัฒนาและปลดปล่อยศักยภาพสมอง 2 ซีกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทำหน้าที่ได้อย่างสมดุล คือ เป็นคนเก่ง ดี มีสุข กล้า แกร่ง ดัง และสร้างคุณค่า ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม 4 ขีดความสามารถ คือ เก่งบริหารตนเอง เก่งทำงานเป็นทีม เก่งคิดแก้ปัญหา และเก่งสื่อสาร นอกจากนี้ ภายใต้การฝึกอบรมแบบ Positive Training+ ผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้ฝึกกระบวนการเพิ่มผลผลิตด้วยทุนมนุษย์และทุนการบริหารจัดการ ผ่านการสำรวจอัจฉริยะ การเลือกใช้ทักษะพัฒนาอัจฉริยภาพผ่านเหตุการณ์จริง การประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล และระดับทีมงาน ในตอนท้าย คุณหมอได้ให้ข้อคิดเพื่อความสำเร็จไว้ว่า “มือของท่านจับทำการงานอะไร จงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลัง” และกำลังที่ว่านั้น ถ้ามาจากการบริหารอัจฉริยะแล้ว กำลังและพลังของท่านก็จะยิ่งมีแรงทวีคูณ

468 ad