24 ทักษะสู่การบริหารอย่างพอเพียง

Posted in Books

Facebook Twitter Email

ทักษะสำหรับคนทำงาน นักธุรกิจ นักบริหาร ผู้นำหน่วยงาน องค์กรที่สามารถใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มารับมือกับปัญหา อุปสรรค ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว องค์กรตลอดจนถึงระดับสังคมผ่านศาสตร์การบริหารจัดการที่บูรณาการเข้ากับจิตวิทยาการให้คำปรึกษา เพื่อเป็นดั่งยารักษา สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยปัจจัยการบำบัด (Curative factor) และปรับใช้เป็นทักษะวิธีทางจิตวิทยา (Intervention)นำการเปลี่ยนแปลงจากภายในและสามารถประยุกต์ไปสู่ระดับสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้ในที่สุด

24 ทักษะสู่การบริหารอย่างพอเพียง แบ่งออกได้เป็นหมวดต่างๆ เช่น หมวดการบริหารจัดการอย่างมีความสุข หมวดการบริหารจัดการอย่างคำนึงถึงคุณธรรม หมวดการบริหารจัดการบนฐานความรู้ ฯลฯ

468 ad