“เปิดปมบุคลิก เพื่อชีวิตที่พอเพียง”

Posted in Books

Facebook Twitter Email

หนังสือจิตวิทยาที่เหมาะกับทุกคนในการเริ่มวิเคราะห์ตนเองด้วยแบบทดสอบที่ต่างๆ ที่จะช่วยสำรวจคุณว่า “ท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหรือไม่” “มีความเป็นนักคิดมากน้อยเพียงใด””ตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผลเพียงใด” “หนักแน่นมั่นคงมากเพียงใด” เพื่อให้คุณพัฒนาตนเองด้วยทักษะด้านจิตบำบัด และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา อาทิ ทักษะเติมเต็มความรัก ทักษะเรียนรู้ผ่านปัญหา ทักษะคิดเพิ่มผลผลิต เป็นต้น

“เปิดปมบุคลิก เพื่อชีวิตที่พอเพียง” มุ่งหวังให้ผู้อ่านเน้นการเปลี่ยนแปลงทางบวก (Positivechange-oriented approach) และเกิดผลในชีวิต จากประสบการณ์ผ่านมุมมองจิตวิทยา(Experience-analyzed approach) เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน มาเชื่อมโยงผ่านการวิเคราะห์ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ในทันทีที่ได้ใช้เวลาในการอ่านศึกษาแม้จะเป็นช่วงสั้นๆก็ตาม

468 ad