เก่ง ดี มีสุข…เพียงพอสำหรับผู้นำในอนาคตหรือไม่?

Posted in Parents Skill

Facebook Twitter Email

เก่ง ดี มีสุข…เพียงพอสำหรับผู้นำในอนาคตหรือไม่?

ท่านจะเลือกผู้นำบ้านเมืองในอนาคตแบบใดระหว่าง ผู้นำที่เก่ง กับ ผู้นำที่ดี

คมคิด: จงฝึกสอนเด็กในวันนี้ และเขาจะให้ท่านได้หยุดพัก เพราะเมื่อคนชอบธรรมปกครอง ประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุข
ในการสำรวจที่โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ร้อยละ 90 ของนักเรียนบอกว่า “พวกเขาไม่คิดว่าการโกงเป็นสิ่งที่ผิด เรามีสิทธิในวัตถุสิ่งของที่ต้องการในชีวิต”
“ นักศึกษาในวิทยาลัยคนหนึ่งกล่าวว่า “มีการลักขโมยกันจำนวนมากในหอพัก ทำไมไม่มีใครคิดจะจัดการอะไรกับมันบ้างหรือ” พวกเขาพูดต่อกันว่า “ทำไมจะต้องไปสนใจอะไรด้วย มันไม่ใช่ของฉันนี่”
“ เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราหรือ? (หรือเกิดขึ้นแล้ว?) และถ้าเด็กเหล่านี้โตขึ้นเป็นผู้นำบ้านเมือง จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต?
ดร.อำรุง จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้นำเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทยวัย 3-5 ขวบ ว่าได้แก่ การรู้จักถูก-ผิด การรู้จักควบคุมอารมณ์ ซึ่งในช่วงนี้ครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุด ส่วนในช่วง 6-11 ขวบ ควรปลูกฝังในเรื่องความรับผิดชอบ การใฝ่รู้ใฝ่เรียน การมีวินัยและรู้จักประหยัด ซึ่งช่วงนี้โรงเรียนจะมีอิทธิพลต่อเด็กมากที่สุด

แบบอย่างด้านจริยธรรมของท่าน เป็นอย่างไรบ้าง (กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ www.HowAreYou.co.th)

กรุณาให้คะแนนแต่ละข้อตามจริง

ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงที่สุด
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
  1. ฉันรักษาคำมั่นสัญญา แม้ต้องจ่ายราคาหรือเสียประโยชน์ก็ตาม
  2. ฉันยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นและไม่เคยคิดริษยาหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น
  3. ฉันยินดีสละความสะดวกสบายส่วนตัว เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
  4. ฉันยืนหยัดที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง แม้ว่าจะขัดกับความต้องการของผู้ใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลก็ตาม
  5. เมื่อมีผู้เสนอผลประโยชน์เพื่อให้เร่งรัดดำเนินงานเป็นพิเศษโดยเลี่ยงกฎระเบียบ ฉันกล้าปฏิเสธอย่างชัดเจน
คะแนน 43-50 25-42 5-24
แปลผล ดีมาก: ให้เป็นแบบอย่าง ดีพอใช้: ให้พัฒนาบางข้อ ปรับปรุง: รีบปรึกษาหารือ

ข้อเสนอแนะ: ข้อใดได้คะแนนน้อย ท่านอยากเห็นข้อนั้นเป็นอย่างไร ท่านจะเริ่มทำอย่างไร

“ที่ใดๆที่ไม่มีการเผยธรรม ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย”

ท่านอยากเห็นลูกของท่านเป็นอย่างไรในอนาคต เริ่มต้นที่ตัวท่านวันนี้ซิครับ?

บริษัท ฮาว อาร์ ยู จำกัด
17/164 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel / Fax : 02-942-2420
Email : training@howareyou.co.th

 

468 ad