How Are You กับกิจกรรมเพื่อสังคม

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

ฮาว อาร์ ยู กับ กิจกรรมเพื่อสังคม
ดร.นพ. ยุทธนา ภาระนันท์ ได้รับเชิญเข้าร่วมการบรรยาย
โครงการฝึกอบรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552
มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย 70 คน
จัดโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับ
บริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 

468 ad