งานสัมมนา “ผู้นำกับการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”

Posted in Photos

Facebook Twitter Email

ภาพบรรยากาศ
งานสัมมนา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
หัวข้อ “ผู้นำกับการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”
ให้กับโครงการนักบริหารระดับสูง”  รุ่น 69 -70 
ณ สำนักงาน กพ. นนทบุรี
วันที่ 24 มิถุนายน 2553

468 ad