6 หลุมดำ…ผู้นำต้องรู้

Posted in Special Contents

Facebook Twitter Email

พระฉายของพระเจ้า ตอน 2: ลก 7:1-10 & หลุมดำ 6ม.

คนฉลาดเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง แต่ปราชญ์เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น…แล้วฉันเรียนรู้แบบไหน? Rick Warren

หาคำตอบด้วยกันผ่าน เกมกระตุกคิด…เพื่อเข้าใจ 6ม. อะไรไม่ปกติ ; Bible Story…เพื่อตอบข้อ 4-7; กรณีศึกษา…เพื่อตอบข้อ 8-9

468 ad