Trainer

 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการบริหารองค์กร

ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ที่ปรึกษาระดับ A ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร” จากกระทรวงการคลัง

อาจารย์บัณฑิตพิเศษปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

 ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

 Certificate: Systemic (Brief) Therapy from AVANTA the Virginia Satir Network, British Columbia, Canada.

 ที่ปรึกษาวุฒิสภา ในคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 นักวิจัย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ “สไตล์ชีวิตคิดบวก (Positive thinking)”

 Knowledge specialist ของ Nestle (เนสเล่) website, บ.ไทยประกันชีวิต, ผู้จัดการออนไลน์, FM 102 Nation radio, FM 105 วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 วิทยากรในหลายช่องรายการทีวี เช่น ช่อง Modern 9., ช่อง 5, ช่อง ThaiPBS (ทีวีไทย), NBT, Nation Channel เป็นต้น

 เกียรติบัตร: นักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรม จากสภาวัฒนธรรมฯ

 ได้รับการเชิดชูเกียรติ: บุคคลดีเด่นด้านแบบอย่างชีวิต จากสภาวัฒนธรรมฯ โดยปลัดกรุงเทพมหานคร

 วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ องค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนชั้นนำกว่า 200 องค์กร อาทิ

 • SCG: ปูนซิเมนต์ไทย
 • CP: บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์
 • IRPC
 • ไทยประกันชีวิต
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • GPSC: ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • Ajinomoto อายิโนะโมะโต๊ะ
 • Chevron
 • HINO ฮีโน่ มอเตอร์ เซลล์ (ประเทศไทย)
 • SE-ED ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด
 • Betagro: เบทาโกร จำกัด
 • Manulife: แมนูไลฟ์
 • ไบโอฟาร์ม จำกัด
 • CROWN คราวน์ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พรานทะเล
 • สยามวาลา
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 สี
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงต่างๆ อาทิ กระทรวงต่างประเทศ, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพลังงาน, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นต้น
 • มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เกษตรศาสตร์, มหิดล, ธรรมศาสตร์, หัวเฉียว, รามคำแหง, วลัยลักษณ์, ศิลปากร, เทคโนราชมงคล เป็นต้น

ผลงาน: หนังสือและงานวิจัย

 เขียนหนังสือ 5 เล่ม ได้แก่

 1. อะไรๆ ก็บวกได้…ด้วยพลังสมองยิ้ม
 2. ใครอยากเป็นนักคิดผลิตไอเดีย…เชิญทางนี้
 3. องค์กรพอเพียง
 4. 24 ทักษะสู่การบริหารอย่างพอเพียง
 5. เปิดปมบุคลิก

 ปริญญานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาและการสร้างโมเดลการพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในทหารเกณฑ์” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระบบพฤติกรรมไทย

ปัจจุบัน

 ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการบริหารองค์กร
 ประธานบริษัท How Are You จำกัด (Training & Counseling Center)
 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ องค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

ติดต่อวิทยากร: Line ID: 0840968255 หรือโทร 084-096-8255

ติดตามผลงานได้ที่