Spirituality

 1. 6 หลุมดำ…ผู้นำต้องรู้
 2. 7เป็น…เคล็ดวิชาผ่อนคลาย
 3. เครียดง่าย…ใช่ฉันป่าว?
 4. ภาวะผู้นำ Boss 4.0…เป็นไง?
 5. ใคร่ครวญอย่างไร…ให้เต็มล้น?
 6. มก 9-16 & ฝันที่เป็นจริง 3ร. ตอน 2
 7. อฟ 4-6 & สัมผัสเต็มล้น 3T ตอน 1
 8. มก 9-16 & ฝันที่เป็นจริง 3ร. ตอน 1
 9. อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 2
 10. อฟ 1-3 & สร้างความหมายให้ชีวิต Goal ตอน 1
 11. มาระโก 1-10 & ถามกระตุกคิด Ask
 12. มก. 1-8 & รู้เปลี่ยนโลก ABC
 13. แผ่นดินสวรรค์ &  อารมณ์คล่อง Free
 14. 1 คร. 11-16 & คิดยืดหยุ่น Fit
 15. บทบัญญัติ…ใหญ่สุด & ใจใหม่ TED
 16. 1 คร. 1-10 & คิดแก้ปัญหา Exit
 17. โรม 9-16 & เติบโตผ่านการรับใช้ Act
 18. โรม 5-8 & รักแม้ต่าง สไตล์ 3ให้
 19. โรม 3-4 & บุคลิกที่น่าเชื่อถือ Trust
 20. ข่าวประเสริฐ & ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ 2P
 21. โรม 1-2 & นักริเริ่มบุกเบิก 3 กล้า
 22. กจ. 16-28 & มองบวก Sure
 23. ถามเป็นเห็นผล  สไตล์ 3H
 24. พลิกคอมเมนต์ให้เป็นบวก สไตล์ 3C
 25. กจ. 13-15 & ประสานพลัง Clear
 26. กจ. 6-12 & ฉลาดยืดหยุ่น 3R
 27. พระเมสสิยาห์ & โตไวใจมั่น 2พ + 3H
 28. กจ. 1-5 & เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจ 4ส.
 29. 9 คุณลักษณะแห่งชีวิตที่ติดสนิทเต็มล้น & อธิษฐานพูดคุยเข้าสนิท Talk
 30. ลก. 24 & กับดักการตัดสินใจ Fail
 31. ลก. 19-23 & พลิกเครียดให้เป็นบวก Rest
 32. ทักษะสร้างและรักษาสัมพันธภาพ ฉลาดฟัง
 33. พลิกคำวิจารณ์ให้เป็นบวก สไตล์ Sense
 34. สรุป ลก. 9-19 & หลุมดำการสื่อสาร Shut
 35. สรุป ลก. 3-9 จุดเสี่ยงขัดแย้ง Part
 36. สรุป ลก. 1-2 & ความเชื่อที่ทรงพลัง 3F
 37. พระเมสสิยาห์ & เติบโต สไตล์ 3ส.
 38. ชนะการทดลอง 3P
 39. สงสัยใคร่รู้ 3E
 40. ยชว 1-6 ใช่แผนGod 3P
 41. กิจการ 21-28 & ร่วมมือกับ HS 3F 2
 42. ล้มไปข้างหน้า Start
 43. กิจการ 21-28 & ร่วมมือกับ HS 3F
 44. กิจการ 13-20 & ประกาศอย่างเกิดผล Sound
 45. กิจการ 8-12 & ทำงานเชิงรุก Alive
 46. 4H…แว่นขยายส่องพระคำเพื่อเติบโตสู่พระคริสต์
 47. กิจการ 1-7 & ติดสนิทเต็มล้น 3C
 48. อพย 19-40 & 10 อาการพร่องอีคิว
 49. อพย 1-18 & วิเคราะห์มุมมองซ่อนเงื่อน
 50. ชื่นชมเรียนรู้ สไตล์ Humble
 51. พันธสัญญา (Covenant) & บุคลิกหุ้นส่วนแถวหน้า สไตล์ Match
 52. ยอดนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ สไตล์ 5F
 53. พระฉายของพระเจ้า & บุคลิกที่น่าไว้วางใจ สไตล์ Trust
 54. ยอห์น 12-21 สร้างแรงใจ 4ต.
 55. มุ่งมั่นพากเพียร สไตล์ Stand
 56. ยอห์น 1-12 & คิดแบบเบื้องบน สไตล์ 3ส
 57. ปฐก 12-50 & 8 เคล็ดลับเพิ่มพลังบวก สไตล์ Positive
 58. เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส สไตล์ Cheer
 59. ปฐก 1-11 & 7 กับดัก สไตล์ Pitfall
 60. สงสัยใคร่รู้ สไตล์ Reason
 61. คุยเพลินได้เพื่อน สไตล์ ฉลาดฟัง
 62. 8 อุปนิสัยสร้า่งสุข สไตล์ A2H
 63. สร้างสุข & ผูกพัน สไตล์ ครอบครัว 4.0
 64. สำรวจชีวิตในพระเจ้า สไตล์ Unite
 65. สำรวจนักคิดแบบเปิดกว้าง สไตล์ Growth
 66. รับใช้ตามการทรงเรียก สไตล์ 3M
 67. พระคำสู่พระคริสต์ สไตล์ 3H
 68. สำรวจชีวิตในพระคำ สไตล์ Bible
 69. ถอดบทเรียน อย่างเอลียาห์ สไตล์ Learn
 70. อธิษฐานแบบพูดคุย สไตล์ เล่า-ถาม-ฟัง
 71. ผูกพันรับใช้ กับ คริสตจักรโฉมใหม่ สไตล์ Close
 72. เทคนิค คิดยืดหยุ่นประสาน
 73. ชี้แนะเชิงบวก อย่างพระเยซู
 74. สื่อสารพลิกสถานการณ์อย่างผู้นำ
 75. คิดสร้างสรรค์ อย่างพระเยซู
 76. สร้างสุขและผูกพันทุกช่วงวัย…ต้อง LONG
 77. ฟังพระสุรเสียงแบบคนรู้ใจ สไตล์ CALL
 78. ปลดล็อค 4 ป. เพื่อฟังพระสุรเสียง
 79. โกรธอย่างสร้างสรรค์ สไตล์ CALM
 80. ลับคม 12 ช่องสัญญาณแห่งการฟังพระสุรเสียงฯ
 81. ชนะความหยิ่งด้วยความถ่อมใจ…ต้องรู้เท่าทัน 4ป.
 82. อธิษฐานด้วยความเชื่อที่ทรงพลัง สไตล์ 3F
 83. ฟังพระสุรเสียงทะลุคัมภีร์ สไตล์ 3H
 84. อธิษฐานเข้าสนิท สไตล์ CALL
 85. กล่าวคำพยาน & ข่าวประเสริฐทรงพลัง สไตล์ ABC & WIN
 86. กล่าวคำพยานทรงพลัง สไตล์ WIN
 87. คุยเพลินได้เพื่อน สไตล์ 3L
 88. คิดเชิงกลยุทธ์ สไตล์ 3W
 89. เสียงไหนที่ใช่…พิสูจน์ได้ด้วย BCD
 90. ฟังพระสุรเสียงพระเจ้า สไตล์ 333 (Spiritual talk)
 91. คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตอนที่ 1
 92. คิดได้คลายเครียด สไตล์ 4R
 93. เติบโตด้วยพระคำสไตล์ 3ส
 94. ชีวิตสมดุล 6 มิติ
 95. 4H โมเดลการอภิบาลดูแลอย่างองค์รวม
 96. 7 Mountain VS มหาบัญชา
 97. นิมิต (การทรงเรียก) ที่เป็นจริง: นิยาม & การพัฒนา
 98. พูดคุยสไตล์ 3C…กุญแจแห่งการเข้าสนิทในพระเจ้า
 99. 2ส. เคล็ดลับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อย่างเข้าสนิท
 100. กล่าวคำพยาน & นำอธิษฐานต้อนรับพระเยซู
 101. คริสตมาส กับ 3 คำถามสร้างสุข
 102. อธิษฐานสัมผัสพระเจ้าสไตล์ 3 ต.
 103. 31 คำถามเปิดใจเพื่อเข้าสนิทในพระเจ้า
 104. 4ล. ประเด็นพูดเพื่อเข้าสนิทกับ God
 105. รู้ทัน 4ป. สัญญาณความหยิ่งยโส
 106. แตกต่างเพื่อเติมเต็ม…ด้วย 3ส
 107. ถอดรหัส 3G. เพื่อพิสูจน์คัดกรอง  การเปิดเผยสำแดง
 108. สำแดง 3ท…จุดประสงค์แห่งการเทศน์สอนที่เกิดผล
 109. เข้าสนิทสไตล์ FTA ย่อมเกิดผลมาก
 110. 6 ข้อแตกต่างระหว่าง Logos VS Rhema
 111. ประสานความต่างสไตล์ 3L ด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 112. 2ข…เคล็ดลับเข้าใจพระเจ้าด้วยพระวจนะและการสำแดง
 113. รู้เท่าทัน 6 หลุมพรางเพื่อศึกษาพระคัมภีร์อย่างเกิดผล
 114. 6 ข้อสังเกตเพื่อชีวิตที่ไวต่อพระสุรเสียง
 115. 5 ข้อสังเกตเพื่อเทศนาสั่งสอนอย่างเกิดผล
 116. ถอดรหัส 4 ส….สู่การเทศนาสั่งสอนอย่างเกิดผล
 117. ปรึกษาพระเจ้าสไตล์ 3ป.  เพื่อสรุปเนื้อหาสำคัญ 
 118. 5 อาการเตือน…ฟื้นใจนมัสการ
 119. นมัสการสัมผัสพระเจ้าสไตล์ 3 รู้
 120. ดูแลเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณอย่างไร  จึงเรียกว่าปกคลุม ไม่ใช่ครอบงำ
 121. เทศนา 7 นาที
 122. 10 ข้อสังเกตการเทศนาที่พึงประสงค์
 123. ให้ข้อสังเกตสไตล์ 3A (Feedback)
 124. 3 ประสบการณ์แห่งพระพร
 125. สัมพันธ์สนิทด้วย Story telling
 126. สุดยอด 7 คำถามยุทธศาสตร์ เพื่อพันธกิจ