Spirituality

 1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตอนที่ 1
 2. คิดได้คลายเครียด สไตล์ 4R
 3. เติบโตด้วยพระคำสไตล์ 3ส
 4. ชีวิตสมดุล 6 มิติ
 5. 4H โมเดลการอภิบาลดูแลอย่างองค์รวม
 6. 7 Mountain VS มหาบัญชา
 7. นิมิต (การทรงเรียก) ที่เป็นจริง: นิยาม & การพัฒนา
 8. พูดคุยสไตล์ 3C…กุญแจแห่งการเข้าสนิทในพระเจ้า
 9. 2ส. เคล็ดลับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อย่างเข้าสนิท
 10. กล่าวคำพยาน & นำอธิษฐานต้อนรับพระเยซู
 11. คริสตมาส กับ 3 คำถามสร้างสุข
 12. อธิษฐานสัมผัสพระเจ้าสไตล์ 3 ต.
 13. 31 คำถามเปิดใจเพื่อเข้าสนิทในพระเจ้า
 14. 4ล. ประเด็นพูดเพื่อเข้าสนิทกับ God
 15. รู้ทัน 4ป. สัญญาณความหยิ่งยโส
 16. แตกต่างเพื่อเติมเต็ม…ด้วย 3ส
 17. ถอดรหัส 3G. เพื่อพิสูจน์คัดกรอง  การเปิดเผยสำแดง
 18. สำแดง 3ท…จุดประสงค์แห่งการเทศน์สอนที่เกิดผล
 19. เข้าสนิทสไตล์ FTA ย่อมเกิดผลมาก
 20. 6 ข้อแตกต่างระหว่าง Logos VS Rhema
 21. ประสานความต่างสไตล์ 3L ด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 22. 2ข…เคล็ดลับเข้าใจพระเจ้าด้วยพระวจนะและการสำแดง
 23. รู้เท่าทัน 6 หลุมพรางเพื่อศึกษาพระคัมภีร์อย่างเกิดผล
 24. 6 ข้อสังเกตเพื่อชีวิตที่ไวต่อพระสุรเสียง
 25. 5 ข้อสังเกตเพื่อเทศนาสั่งสอนอย่างเกิดผล
 26. ถอดรหัส 4 ส….สู่การเทศนาสั่งสอนอย่างเกิดผล
 27. ปรึกษาพระเจ้าสไตล์ 3ป.  เพื่อสรุปเนื้อหาสำคัญ 
 28. 5 อาการเตือน…ฟื้นใจนมัสการ
 29. นมัสการสัมผัสพระเจ้าสไตล์ 3 รู้
 30. ดูแลเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณอย่างไร  จึงเรียกว่าปกคลุม ไม่ใช่ครอบงำ
 31. เทศนา 7 นาที
 32. 10 ข้อสังเกตการเทศนาที่พึงประสงค์
 33. ให้ข้อสังเกตสไตล์ 3A (Feedback)
 34. 3 ประสบการณ์แห่งพระพร
 35. สัมพันธ์สนิทด้วย Story telling
 36. สุดยอด 7 คำถามยุทธศาสตร์ เพื่อพันธกิจ