Spirituality

 1. ยอดนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ สไตล์ 5F
 2. ชนะความหยิ่งด้วยความถ่อมใจ…ต้องรู้เท่าทัน 4ป.
 3. อธิษฐานด้วยความเชื่อที่ทรงพลัง สไตล์ 3F
 4. ฟังพระสุรเสียงทะลุคัมภีร์ สไตล์ 3H
 5. อธิษฐานเข้าสนิท สไตล์ CALL
 6. กล่าวคำพยาน & ข่าวประเสริฐทรงพลัง สไตล์ ABC & WIN
 7. กล่าวคำพยานทรงพลัง สไตล์ WIN
 8. คุยเพลินได้เพื่อน สไตล์ 3L
 9. คิดเชิงกลยุทธ์ สไตล์ 3W
 10. เสียงไหนที่ใช่…พิสูจน์ได้ด้วย BCD
 11. ฟังพระสุรเสียงในชีวิตประจำวัน สไตล์ 333
 12. คิดอย่างมีวิจารณญาณ ตอนที่ 1
 13. คิดได้คลายเครียด สไตล์ 4R
 14. เติบโตด้วยพระคำสไตล์ 3ส
 15. ชีวิตสมดุล 6 มิติ
 16. 4H โมเดลการอภิบาลดูแลอย่างองค์รวม
 17. 7 Mountain VS มหาบัญชา
 18. นิมิต (การทรงเรียก) ที่เป็นจริง: นิยาม & การพัฒนา
 19. พูดคุยสไตล์ 3C…กุญแจแห่งการเข้าสนิทในพระเจ้า
 20. 2ส. เคล็ดลับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อย่างเข้าสนิท
 21. กล่าวคำพยาน & นำอธิษฐานต้อนรับพระเยซู
 22. คริสตมาส กับ 3 คำถามสร้างสุข
 23. อธิษฐานสัมผัสพระเจ้าสไตล์ 3 ต.
 24. 31 คำถามเปิดใจเพื่อเข้าสนิทในพระเจ้า
 25. 4ล. ประเด็นพูดเพื่อเข้าสนิทกับ God
 26. รู้ทัน 4ป. สัญญาณความหยิ่งยโส
 27. แตกต่างเพื่อเติมเต็ม…ด้วย 3ส
 28. ถอดรหัส 3G. เพื่อพิสูจน์คัดกรอง  การเปิดเผยสำแดง
 29. สำแดง 3ท…จุดประสงค์แห่งการเทศน์สอนที่เกิดผล
 30. เข้าสนิทสไตล์ FTA ย่อมเกิดผลมาก
 31. 6 ข้อแตกต่างระหว่าง Logos VS Rhema
 32. ประสานความต่างสไตล์ 3L ด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 33. 2ข…เคล็ดลับเข้าใจพระเจ้าด้วยพระวจนะและการสำแดง
 34. รู้เท่าทัน 6 หลุมพรางเพื่อศึกษาพระคัมภีร์อย่างเกิดผล
 35. 6 ข้อสังเกตเพื่อชีวิตที่ไวต่อพระสุรเสียง
 36. 5 ข้อสังเกตเพื่อเทศนาสั่งสอนอย่างเกิดผล
 37. ถอดรหัส 4 ส….สู่การเทศนาสั่งสอนอย่างเกิดผล
 38. ปรึกษาพระเจ้าสไตล์ 3ป.  เพื่อสรุปเนื้อหาสำคัญ 
 39. 5 อาการเตือน…ฟื้นใจนมัสการ
 40. นมัสการสัมผัสพระเจ้าสไตล์ 3 รู้
 41. ดูแลเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณอย่างไร  จึงเรียกว่าปกคลุม ไม่ใช่ครอบงำ
 42. เทศนา 7 นาที
 43. 10 ข้อสังเกตการเทศนาที่พึงประสงค์
 44. ให้ข้อสังเกตสไตล์ 3A (Feedback)
 45. 3 ประสบการณ์แห่งพระพร
 46. สัมพันธ์สนิทด้วย Story telling
 47. สุดยอด 7 คำถามยุทธศาสตร์ เพื่อพันธกิจ