Spirituality

 1. เติบโตด้วยพระคำสไตล์ 3ส
 2. ชีวิตสมดุล 6 มิติ
 3. 4H โมเดลการอภิบาลดูแลอย่างองค์รวม
 4. 7 Mountain VS มหาบัญชา
 5. นิมิต (การทรงเรียก) ที่เป็นจริง: นิยาม & การพัฒนา
 6. พูดคุยสไตล์ 3C…กุญแจแห่งการเข้าสนิทในพระเจ้า
 7. 2ส. เคล็ดลับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่อย่างเข้าสนิท
 8. กล่าวคำพยาน & นำอธิษฐานต้อนรับพระเยซู
 9. คริสตมาส กับ 3 คำถามสร้างสุข
 10. อธิษฐานสัมผัสพระเจ้าสไตล์ 3 ต.
 11. 31 คำถามเปิดใจเพื่อเข้าสนิทในพระเจ้า
 12. 4ล. ประเด็นพูดเพื่อเข้าสนิทกับ God
 13. รู้ทัน 4ป. สัญญาณความหยิ่งยโส
 14. แตกต่างเพื่อเติมเต็ม…ด้วย 3ส
 15. ถอดรหัส 3G. เพื่อพิสูจน์คัดกรอง  การเปิดเผยสำแดง
 16. สำแดง 3ท…จุดประสงค์แห่งการเทศน์สอนที่เกิดผล
 17. เข้าสนิทสไตล์ FTA ย่อมเกิดผลมาก
 18. 6 ข้อแตกต่างระหว่าง Logos VS Rhema
 19. ประสานความต่างสไตล์ 3L ด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 20. 2ข…เคล็ดลับเข้าใจพระเจ้าด้วยพระวจนะและการสำแดง
 21. รู้เท่าทัน 6 หลุมพรางเพื่อศึกษาพระคัมภีร์อย่างเกิดผล
 22. 6 ข้อสังเกตเพื่อชีวิตที่ไวต่อพระสุรเสียง
 23. 5 ข้อสังเกตเพื่อเทศนาสั่งสอนอย่างเกิดผล
 24. ถอดรหัส 4 ส….สู่การเทศนาสั่งสอนอย่างเกิดผล
 25. ปรึกษาพระเจ้าสไตล์ 3ป.  เพื่อสรุปเนื้อหาสำคัญ 
 26. 5 อาการเตือน…ฟื้นใจนมัสการ
 27. นมัสการสัมผัสพระเจ้าสไตล์ 3 รู้
 28. ดูแลเสริมสร้างฝ่ายวิญญาณอย่างไร  จึงเรียกว่าปกคลุม ไม่ใช่ครอบงำ
 29. เทศนา 7 นาที
 30. 10 ข้อสังเกตการเทศนาที่พึงประสงค์
 31. ให้ข้อสังเกตสไตล์ 3A (Feedback)
 32. 3 ประสบการณ์แห่งพระพร
 33. สัมพันธ์สนิทด้วย Story telling
 34. สุดยอด 7 คำถามยุทธศาสตร์ เพื่อพันธกิจ